easyday

นโยบายทางธุรกิจ

บริษัท อีซี่เดย์ เวลเนส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ได้มีข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งาน อีซี่เดย์ เวลเนส ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการของเรา (“คุณ” หรือ“ ผู้ใช้”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้บริการ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือแก้ไขคุณลักษณะใด ๆ ของบริการได้ตลอดเวลา สามารถดูข้อกำหนดได้โดยคลิกที่ “นโยบายทางธุรกิจ” หลังจากเราโพสต์การเปลี่ยนแปลงถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการและคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดใช้บริการต่อไปนี้

1. ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการคุณยินยอมที่จะประมวลผลข้อมูลของคุณให้เราสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. ความประพฤติต้องห้าม

ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริการเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเราหรือบุคคลที่สามารถแทรกแซงการทำงานของบริการหรือใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ได้ เช่น

• ส่งข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้ชื่อเท็จหรือบิดเบือนความจริงของท่านหรือสื่อที่ท่านส่ง

• ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์

• ส่งข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารหลอกลวงผู้ให้บริการ คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง

• ส่งข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของผู้อื่น

• ทำซ้ำส่งต่อแจกจ่ายเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก่ทุกคนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า

• มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล

• ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นในเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

• ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ใด ๆ เพื่อแทรกแซงการทำงานของเราที่ดำเนินการให้บริการหรือพยายามสอบสวนสแกนทดสอบช่องโหว่ของหรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่าย

• พยายามที่จะแก้ไขหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยหรือในลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

• มีส่วนร่วมในการดำเนินการที่จำกัด หรือห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้งาน บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามของเรารับผิดต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด

การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราอาจตรวจสอบและทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในบริการนี้เป็นของเรา หรือผู้ออกใบอนุญาตตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล คุณไม่สามารถเผยแพร่ทำซ้ำแจกจ่ายแสดงหรือดำเนินการแก้ไขดัดแปลง คัดลอก ขาย ดึงข้อมูลมาจากสัญญาเช่าสิทธิ์การใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สิทธิ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อ บริษัท ชื่อทางการค้าโลโก้เครื่องหมายบริการชุดการค้า คำขวัญบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และการออกแบบของบริการไม่ว่าจะปรากฏในสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเป็นของ บริษัท เท่านั้น หรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครอง จากการทำซ้ำ เลียนแบบ หรือสร้างความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดในการใช้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์ระดับชาติและนานาชาติ การใช้หรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือวัสดุใด ๆ เหล่านี้ในทางที่ผิดยกเว้นที่ได้รับอนุญาตในที่นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดเจนและไม่มีอะไรที่ระบุหรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับบริการนี้ให้สิทธิ์คุณหรือสิทธิ์ภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท

4. บุคคลที่สาม

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวและเราจะไม่ควบคุมรับรองสนับสนุนแนะนำหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว การใช้เนื้อหาบุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

5. ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้รับทราบว่าพวกเขาเป็นผู้เขียนต้นฉบับและผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่พวกเขาอัปโหลดไปยัง บริษัท หรือบริการของตนและไม่มีเนื้อหาที่พวกเขาอัปโหลดจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของตนเองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ผู้ใช้ตกลงที่จะถูกถอดออกจากบริษัท และชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท จากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหาใด ๆ บนบริการ หากผู้ใช้ดาวน์โหลด คัดลอกหรือใช้ภาพจากบริการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้กับ บริษัท ในเรื่องความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้และอัปโหลดโดยผู้ใช้ไปยังบริษัท

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน: กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้จัดให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เราไม่รับประกันการชำระเงินของบริการหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับหรือจากบริการหรือฟังก์ชันที่ให้ไว้ ไม่ว่าในกรณีใดเราหรือผู้ปกครอง บริษัท ในเครือ บริษัท ในเครือผู้ออกใบอนุญาตผู้จัดหาและกรรมการเจ้าหน้าที่ บริษัท ในเครือผู้รับจ้างช่วงพนักงานตัวแทนและผู้ได้รับมอบหมายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกำไรที่สูญหายหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ, การหยุดชะงักของความพร้อมให้บริการ, ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่ง, ไวรัสคอมพิวเตอร์, การสูญหายของข้อมูล, หรือการใช้, การใช้งานในทางที่ผิด การใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในลักษณะใด ๆ ของบริการหรือข้อมูลที่รวบรวมผ่านบริการแม้ว่าจะมีการแนะนำอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็ตามถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสีย คุณยอมรับว่าการเยียวยา แต่เพียงผู้เดียวของคุณสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นการหยุดการใช้บริการ

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริษัทในเครือผู้ให้อนุญาตซัพพลายเออร์และกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือผู้รับจ้างช่วงพนักงานตัวแทนและมอบหมายให้ไม่เป็นอันตรายจากการสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผล) การเรียกร้องค่าเสียหายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณและการละเมิดข้อกล่าวหาของคุณของข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับการป้องกัน แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เรามีสิทธิ์ที่จะชดใช้ค่าเสียหายภายใต้หัวข้อนี้ ในกรณีดังกล่าวคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผล

7. ทางเลือกของกฎหมายและฟอรั่ม

คุณยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกควบคุมและจะถูกตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ กับเราที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการจะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์เว้นแต่จะมีการตกลงกันโดยทุกฝ่าย

การสื่อสารและการดำเนินการโดยบริการ ในฐานะบริการข้อมูลบริการนี้จำเป็นต้องสื่อสารกับคุณ คุณตกลงว่าด้วยการใช้บริการและ / หรือลงทะเบียนเข้าใช้บริการใด ๆ คุณยินยอมที่จะเป็นสมาชิกของ บริษัท ของเราและ / หรือ บริษัท ในเครือของเรา เราจะเป็นและคุณยินยอมให้เราส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

นอกเหนือจากการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานของบริการเราอาจส่งข้อความการดูแลระบบและการบริการประกาศเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงคุณสมบัติใหม่และ / หรือส่วนประกอบ) และข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจเสนอการเข้าสู่ระบบบริการเป็นครั้งคราวผ่านบุคคลที่สามเช่น Facebook หรือ Google หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว

8. เรื่องอื่นๆ

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือร่วมสมัย (ไม่ว่าจะด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณกับเรา ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือและจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่บังคับใช้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณตกลงว่าจะไม่มีการร่วมทุนหุ้นส่วนการจ้างงานหรือความสัมพันธ์เอเจนซี่ระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือตอบสนองต่อการละเมิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้สละสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดในภายหลังหรือตอบสนองต่อการละเมิดใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ในการสละสิทธิ์ของเราในการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลศาลและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือข้อมูลที่คุณให้หรือรวบรวมโดยเราเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว

9. การยกเลิกและการคืนเงินและนโยบายการคืนสินค้า

ประเภทของการบริการจะจ่ายด้วย“เครดิต”ถูกซื้อโดยผู้ใช้ผ่านบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารเงินสดหรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ผู้ใช้สามารถสมัครขอรับเงินคืนและ / หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้:

1. ไม่ได้รับสินค้าจากผู้ใช้

2. รายการมีข้อบกพร่อง

3. ผู้ใช้ได้รับรายการที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดที่ตกลงกัน หรือรายการที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้นั้นแตกต่างอย่างมากจากคำอธิบายที่ให้ไว้ในการแสดงรายการ

แอปพลิเคชันของผู้ใช้จะต้องส่งผ่าน [email protected] แต่ละแอปพลิเคชันจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี ๆ และ บริษัทจะใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาว่าการสมัครของผู้ใช้สำเร็จหรือไม่ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินและคืนสินค้าผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับการส่งคืนสินค้าและ / หรือคืนเงินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้เองได้